Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU
1. Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng


2. Phó Hiệu trưởng

II. Tổ Chuyên môn
1. Tổ Khoa Học Tự Nhiên

1.1. Tổ trưởng chuyên môn


1.2. Giáo viên Tin học


1.3. Giáo viên Hóa học


1.4. Giáo viên Sinh Học

2. Tổ Khoa Học Xã hội
2.1. Tổ trưởng chuyên môn


2.2. Giáo viên Địa Lí


2.3. Giáo viên Lịch Sử


2.4. Giáo viên Tiếng Anh


2.5. Giáo viên GDCD/ Giáo dục Kinh tế – Pháp luật

III. Tổ Văn Phòng
1. Tổ trưởng tổ Văn Phòng


2. Cán bộ Quản sinh


3. Bảo vệ


4. Y Tế

IV. Công Đoàn
1. Chủ tịch Công Đoàn

V. Đoàn Thanh niên
1. Bí thư Đoàn Thanh niên


2. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên